A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo Chi bộ 16-17, Kế hoạch 17-18

ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH ĐIỀN
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
*
             Số:     /BC-CB                                 
                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
                       Thạch Điền, ngày 15 tháng 8 năm 2017
 
                                                                                      BÁO CÁO
Tổng kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 
Phần 1
Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Quy mô, số lượng:
Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Điền có tổng số đảng viên trong năm 2017 là 19 đồng chí. Trong đó :

Đảng viên chính thức: 19
 
Đảng viên dự bị: 0
Đảng viên Nữ là: 19
a. Thuận lợi.
Đội ngũ đảng viên có trình độ đào tạo 100% đạt trên chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giáo dục hiện nay.
Cơ sở vật chất của  trường  từng bước đang được đầu tư khá đồng bộ; bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu hoạt động giáo dục trong nhà trường.
Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy xã THạch Điền và lãnh đạo ngành cấp trên, chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và Điều lệ đảng quy định.
Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.
b. Khó khăn.
Điều kiện CSVC của trường tuy đã được đầu tư nhưng hiện tại một số hạng mục xuống cấp như phòng thư viện, dãy phòng học cấp 4.
Vẫn còn đảng viên, giáo viên chưa thật tâm huyết với nghề, chưa thật tích cực trong các hoạt động của trường, ý thức phấn đấu chuyên môn chưa cao; một số ít giáo viên còn chậm trong đổi mới phương pháp dạy học; chưa có giáo viên giỏi tỉnh.
Trình độ dân trí địa phương phát triển không đồng đều, nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, một số gia đình học sinh còn nghèo, thiếu quan tâm hoặc thiếu điều kiện quan tâm đến nhu cầu học tập của con em nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. 
1. Công tác tư tưởng, chính trị
- Trong 6 tháng đầu năm, Chi bộ đã chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về ý thức trách nhiệm công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên luôn giữ vững kỷ cương nền nếp, ổn định đội ngũ, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan đơn vị trường học. Kiên quyết loại bỏ những biểu hiện mất dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức kỷ luật kém, biểu hiện sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Kết quả đã đạt được:
+ 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị tốt.
+ Không có đảng viên vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm.
+ Cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật nhà nước, chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước  cũng như các quy định của ngành và nội quy, quy chế đơn vị.
2. Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các  đoàn thể chính trị xã hội
a)  Lãnh đạo xây dựng nhà trường:
Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng, quy hoạch công tác nhân sự cho bộ máy hoạt động nhà trường, các tổ chức đoàn thể; công tác dự nguồn quy hoạch cán bộ cho các nhiệm kì.
Chi bộ thường xuyên quan tâm phối hợp cùng ban lãnh đạo nhà trường BCH Công đoàn, Chi đoàn trong việc chỉnh đốn lề lối làm việc, tác phong làm việc của cán bộ viên chức; xây dựng và thực hiện tốt nội quy của cơ quan; thực hiện văn hóa công sở đảm bảo môi trường văn minh, sạch đẹp.
Chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở nhà trường và địa phương; thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ nhà trường. Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá, bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.
Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các đoàn thể phối hợp làm tốt công tác phát triển giáo dục toàn diện; chăm lo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
b. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
Chi bộ coi trọng hoạt động chuyên môn dạy và học là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, quan trọng của Chi bộ, do đó Chi bộ đã bám sát chỉ thị và Nghị quyết của Đảng về Giáo dục và đào tạo nhất là các văn bản chỉ thị về nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành để xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học năm học 2016 - 2017. Chi bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của năm học và đã đạt được một số kết quả như sau:
a. Về chất lượng học sinh cuối năm học 2016-2017
- Chất lượng đại trà: 393/396 em Hoàn thành chương trình lớp học, đạt tỉ lệ 99,6%
- Phẩm chất: 396/396 em xếp loại các lĩnh vực Phẩm chất từ Đạt trở lên, tỉ lệ 100%
- Năng lực: 395/396 em xếp loại các lĩnh vực Năng lực từ Đat trở lên, tỉ lệ 99,7%
* Chất lượng mũi nhọn:
- 1 Huy chương Đồng, 1 giải Khuyến khích giải toán qua thư trên Tạp chí toán tuổi thơ.
- 32 lượt cá nhân và tập thể HS được đăng khen trên tạp chí toán tuổi thơ, trong đó có 6 lượt được tặng thưởng.
- Giải  Khuyến khích cấp tỉnh, giải Nhất huyện môn bật xa nữ.
- Giải Nhì đồng đội Giao lưu tuổi thơ khám phá cấp huyện. (đứng đầu trong cụm Tân)
- 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba cá nhân giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp huyện.
- Có 21 học sinh giỏi huyện Tiếng Anh, trong đó có 1 giải Nhất, 7 giải Nhì, 6 giải Ba, 7 giải Khuyến khích.
- Có 39 học sinh đạt giải trong cuộc thi giải toán qua mạng cấp huyện, trong đó: 14 giải Nhất, 15 giải Nhì, 6 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.
- 1 học sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi Tin học trẻ không chuyên
b. Về chất lượng đội ngũ:
- Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn đạt 100%, trong đó Đại học chiếm 70%, Cao đẳng chiếm 30%.
- Có 2 GV đạt GVCNG cấp huyện, trong đó có 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.
- Công tác đúc rút sáng kiến kinh nghiệm: 100% cán bộ, giáo viên viết SKKN, trong đó có 7 SKKN được Hội đồng khoa học huyện đánh giá và công nhận.
b)  Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội:
Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức mình; chăm lo đời sống cho các đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt sự nghiệp giáo dục.
Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng điều lệ quy định, định hướng về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ; chú trọng công tác tập hợp quần chúng, vai trò đoàn kết trong đơn vị; xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hàng năm.
Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, đội viên; thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
4. Công tác xây dựng Đảng:
- Chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Đảng.
- Nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên trong công tác và trong lối sống, thực hiện tốt công tác phê và tự phê bình, thường xuyên phát huy vai trò tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như sinh hoạt tại cộng đồng khu dân cư nơi đảng viên cư trú nhằm góp phần nhỏ vào chương trình xây dựng nông thôn mới..
-  Đảng viên nộp đảng phí đúng quy định, Chi bộ trích nộp Đảng ủy đầy đủ, kịp thời.
7. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 chi bộ còn những tồn tại khuyết điểm như sau :
- Công tác sinh hoạt chi bộ một vài thời điểm chưa đúng thời gian như các tháng nghỉ hè.
- Công tác phê bình và tự phê bình còn chung chung, có lúc còn nể nang nhau.
- Hiệu quả, ý thức công việc của của một vài Đảng viên ở một số mặt chưa thuyết phục so với quần chúng.
- Chưa hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới.
 
Phần 2
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 
1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động  “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2. Thực hiện cải cách lề lối làm việc; bám sát các tiêu chí đánh giá nhà trường để điều chỉnh quy trình thực hiện kế hoạch, phấn đấu nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu về “xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”. Tham mưu với chính quyền địa phương và ngành cấp trên về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất: hoàn thành và đưa vào sử dụng khu nhà hiệu bộ; tu sửa phòng thư viện, nhà bán trú…
3. Đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ; tham mưu cho cấp uỷ Đảng, quan tâm chăm lo đến công tác phát triển Đảng trong chi bộ nhà trường. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy sức mạnh “toàn dân tham gia xây dựng và hỗ trợ giáo dục”.
4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương triển khai nội dung "đi học an toàn", chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông và trật tự xã hội. Phối hợp triển khai chương trình chăm sóc các công trình văn hóa, di tích lịch sử địa phương; các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng ở địa phương.
5.   Xác định mục tiêu và tầm nhìn chiến lược nhà trường để bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ. Tập trung quán triệt, nghiên cứu Điều lệ nhà trường, quy định đạo đức nhà giáo; Đánh giá chặt chẽ theo các các tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp để xác định đối tượng bồi dưỡng và đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và giảng dạy.
6.  Xây dựng tập thể sư phạm mẫu mực, không vi phạm đạo đức nhà giáo; Phấn đấu 100 % đảng viên, giáo viên có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; không có giáo viên vi phạm pháp luật cũng như các quy định khác của ngành.
7.  Xây dựng các điều kiện đảm bảo quy mô phát triển giáo dục. Phấn đấu duy trì đạt tiêu chuẩn phổ cập GDTH MĐ3. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, khắc phục chất lượng yếu, phát huy và giữ vững chất lượng học sinh năng khiếu; tích cực làm chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
8. Xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Đội Thiếu niên xuất sắc.
II.  CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1.  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh
Chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ từng bước nâng dần năng lực công tác của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật viên chức; quy định số 16/2008/QĐ-BGDĐT về “Đạo đức nhà giáo” của Bộ Giáo dục.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CB-VC, định hướng cho đảng viên và tập thể sư phạm sống và làm việc theo Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 
 Mỗi đảng viên không ngừng học tập, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin kịp thời qua báo, đài ... để giữ vững quan điểm lập trường, làm tốt công tác dân vận và nâng cao vai trò lãnh đạo của mình. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, về đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Xây dựng và phát triển các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, không có Đảng viên, đoàn viên yếu kém.
2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
Chi bộ thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, các chỉ thị văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên.
Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả. Xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lượng trình độ nghiệp vụ tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn cho đơn vị. Bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế nhà trường và của địa phương.
Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào trường học.
3. Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị xã hội
3.1. Lãnh đạo chính quyền nhà trường
Chi bộ tham gia các hoạt động trong nhà trường với tư cách lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức hoàn thành nhiệm vụ đồng thời phát huy những nhân tố tích cực và hạn chế những tiêu cực trong nhà trường.
Lãnh đạo chính quyền trong công tác đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt Thông tư 22/201/TT-BGDĐT  quy định về đánh giá học sinh tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, làm tốt công tác PCGD ở địa phương.
Chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh công tác  kiểm tra, xây dựng ý thức nghiêm túc, trung thực trong việc thực hiện những quy định trong kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh. Minh bạch trong việc sử dụng mọi nguồn tài chính, thực hiện tốt, công khai, thực hiện ngăn chặn mọi tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện các cuộc vận động của ngành, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân hiện, học sinh tích cực. Chăm lo và hướng dẫn cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức. Xây dựng nhà giáo văn hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, thúc đẩy cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế trường học.
Nâng cao tinh thần tự phê và phê bình, mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác được giao thực sự tự giác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Nghị quyết của cấp trên.
Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hiện tượng tích cực đảm bảo sự trong sạch của chi bộ và thực sự là hạt nhân, là tổ chức lãnh đạo cao nhất trong nhà trường.
Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, trung tâm giáo dục học tập cộng đồng để đưa các chương trình giáo dục xã hội vào nhà trường; giáo dục công tác an toàn giao thông; Phòng chống các tệ nạn xã hội; giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phòng ngừa các bệnh xã hội, phòng chống dịch bệnh.
3. 2. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.
Chi bộ lắng nghe ý kiến của quần chúng thông qua tổ chức Công đoàn, luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Thông qua tổ chức Công đoàn, chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chi bộ dựa vào tổ chức Công đoàn để phát triển lực lượng của mình.
 Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, phong trào “hai giỏi”; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy.
4.  Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng
Chi bộ phân công trách nhiệm rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trên cơ sở năng lực công tác, uy tín đối với tập thể và hoàn cảnh riêng của từng đồng chí, trong đó chú trọng đến hiệu quả của công việc trên tinh thần vì lợi ích tập thể.
Chi bộ xác định là vai trò hạt nhân lãnh đạo trong các hoạt động của nhà trường cũng như đoàn thể; Tiếp tục “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”. Chi bộ đóng vai trò trung tâm đoàn kết các tổ chức đoàn thể xung quanh chính quyền để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Thường xuyên sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng giai đoạn.
Tổ chức xây dựng hệ thống tổ khối chuyên môn, các bộ phận đoàn thể đảm bảo năng lực tâm huyết, tăng cường công tác bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ Đảng viên. Bố trí sắp xếp giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên các môn năng khiếu phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn đào tạo.
Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới (01 Đảng viên trong năm 2017). Chú trọng công tác kết nạp đội viên. Liên hệ với cấp ủy, thôn xóm nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình hình sinh hoạt của đội ngũ cán bộ đảng viên.
Hằng năm, thông qua các tổ chức đoàn thể quần chúng, Chi bộ lấy ý kiến đóng góp của quần chúng để từ đó giúp cho chi bộ có hướng chỉ đạo phù hợp theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng với Điều lệ Đảng, thực hiện nói - viết và làm theo quan điểm đường lối của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
Phấn đấu xây dựng chi bộ đạt Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
5.  Lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 Chi bộ chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Xây dựng mỗi đảng viên trong Chi bộ là một hạt nhân tích cực trong việc xây dựng nhà trường vững mạnh theo quan điểm đường lối chiến lược phát triển giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước.
Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhà trường, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục.
Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo”.
Chỉ tiêu phấn đấu của chi bộ năm 2017:
1. Tập thể
          - Xếp loại: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ;
- Danh hiệu thi đua:  Tập thể Lao động Xuất sắc;
          - Hình thức khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện.
- Công đoàn Vững mạnh XS.
- Liên đội: XS
- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh tiêu biểu
2. Cá nhân CB, GV
-         Xếp loại CC,VC: 100% CB,GV đạt HTTNV, trong đó có 44 % đạt HTXSNV
-         Danh hiệu Lao động Tiên tiến: 85% CB,GV,NV.
-         Chiến sĩ thi đua cơ sở : 3 người
-         Giấy khen của UBND huyện: 2 người
3. Chất lượng học sinh
- Tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%
          - Duy trì sĩ số: 100%
          -  Hoàn thành chương trình lớp học: 100% , trong đó:
          -  Xếp loại Năng lực: Đạt trở lên 100%
          -  Phẩm chất: Đạt trở lên: 100%
          -  Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%
          4. Chất lượng các cuộc thi, giao lưu:
- GVG huyện: 8 người.
- Thiết kế bài giảng e learning: 2 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh; 1 sản phẩm đạt cấp quốc gia.
          - Giao lưu Toán tuổi thơ: Nhất đồng đội.
- Giao lưu Tiếng Anh cấp huyện: đạt Nhất đồng đội.
          -  Phong trào giải toán qua thư: 32 lượt HS được khen và tặng thưởng. Có HS đạt giải Đồng.
- Tin học trẻ cấp huyện: 2 em.
- Viết vẽ tuổi học trò: có học sinh tham gia và đạt giải cấp huyện.
- TDTT: 3 học sinh đạt giải cấp huyện; 1 học sinh đạt giải cấp tỉnh.
- Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng: 1 sản phẩm đạt giải cấp huyện.
III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Chi bộ triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.Chỉ đạo nhà trường, các tổ chức, đoàn thể triển khai kế hoạch đã xây dựng.
2. Đảng viên phải thật sự gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác, thật sự là hạt nhân trong công tác dạy và học cũng như các hoạt động phong trào tại đơn vị.
3. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn thể và Nhà trường trong việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo điều kiện tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho người lao động, phát huy hết khả năng phục vụ vì sự phát triển giáo dục của đơn vị và địa phương.
4. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, trên cơ sở góp ý chân thành trung thực, đúng mực, tránh tình trạng chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, trong đó đảng viên phải là người đi đầu.
5. Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để kết rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với tập thể, cá nhân vi phạm quy chế, kỉ luật lao động, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đượcgiao.
Với những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên trong năm 2017 mỗi cán bộ, đảng viên đoàn kết, quyết tâm thực hiện nghiêm túc nghị quyết của đảng, chỉ thị của ngành cấp trên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường và địa phương.
 

Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (BC);
- Ban Thường vụ Đảng ủy ..
- Tổ trưởng, CTCĐ trường;
- Lưu: VT.
                                        BÍ THƯ CHI BỘ
 
 
 
                                      Nguyễn Thị Nga
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 06 : 1.096
Tháng trước : 168
Năm 2021 : 1.801
Năm trước : 9.877
Tổng số : 11.678